Prawo - międzynarodowy transport osób

Austria: przewozy turystyczne obowiązek rejestracji płatnika VAT

VAT od transportu w Austrii
Polskie firmy transportowe (zarejestrowane w Polsce i mające siedzibę w Polsce) przewożące osoby autobusami lub taksówkami tj. świadczące usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na regularnym lub okazjonalnym przewozie osób na trasach przebiegających przez terytorium Austrii podlegają opodatkowaniu austriackim podatkiem od towarów i usług VAT (österreichische Umsatzsteuer) według stawki 10 %.
Opodatkowaniu podlegają polskie firmy świadczące usługi międzynarodowego przewozu drogowego w sposób regularny (Linienverkehr), jak również w sposób okazjonalny tj. od czasu do czasu (Gelegenheitsverkehr) i tylko za tą część trasy, która przebiega przez Austrię.
Oznacza to, iż podatnicy ci zobowiązani są do zarejestrowania się w Austrii jako podatnicy podatku od towarów i usług w Urzędzie Skarbowym w miejscowości Graz (zob. niżej), uzyskania austriackiego numeru identyfikacji podatkowej oraz składania deklaracji   podatkowych, w których rozliczają podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług regularnego i/lub okazjonalnego przewozu osób autobusami (również taksówkami)  zarejestrowanymi w Polsce według wspomnianej stawki 10 %, uwzględniając pokonane odległości na terenie Austrii.
Austriacki podatek od towarów i usług wynikający z deklaracji podatkowej polskie firmy są zobowiązane wpłacać do Urzędu Skarbowego w miejscowości Graz, odpowiednio za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał
obowiązek podatkowy, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli w terminie składania tych deklaracji lub za okres roku w terminie do końca maja następnego roku. Podstawą opodatkowania jest obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży,  pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obliczając podstawę opodatkowania należy uwzględnić pokonane odległości na terenie Austrii tj. opodatkowaniu podlega ta część kwoty należnej, która przypada na transport wykonywany wyłącznie na terenie Austrii.
Przykład obliczenia austriackiego podatku od towarów i usług:
Trasa z Bielska - Białej, przez Czechy, Austrię i docelowo na Węgry. Na terenie Polskiprzejechano 30 km, na terenie Czech 140 km, na terenie Austrii 110 km i na terenie Węgier  90 km. 
Łączna długość trasy 370 km, wpływy polskiej firmy 1.000,00 EUR.
Łączny obrót z tytułu przewozu jest dzielony przez długość całej trasy przejazdu. Wynik z tego podzielenia jest następnie mnożony przez długość austriackiego odcinka trasy. Wynik tego mnożenia stanowi podstawą opodatkowania austriackim VAT według stawki 10 %. 
EUR 1.000,00 : 370 km = 2,70 EUR/km
2,70 EUR/km x 110 km = 297,00 EUR
Wpływy z Austrii:..................................................................297,00 EUR
Austriacki podatek wg stawki 10 %: 297,00 EUR x 10% = ...29,70 EUR

Polska firma w ramach składanej deklaracji podatkowej do US w Graz ma prawo do odliczenia austriackiego VAT od wszystkich poniesionych kosztów powstałych w trakcie przewozu drogowego przez terytorium Austrii. Dotyczy to udokumentowanego (np. paragonem lub rachunkiem) zakupu paliwa w austriackich stacjach benzynowych, opłacenia austriackiego myta (tzw. Vignette), uiszczenia opłaty parkingowej, uiszczenia dodatkowej opłaty za przejazd przez niektóre tunele lub mosty. Zaleca się, aby np. w rachunkach był podany austriacki numer identyfikacji podatkowej (Umsatzsteuer-Identyfikationsnummer).  W przypadku zwrotu VAT za paliwa nie obowiązują żadne minimalne limity zakupu.
Dowody zakupu paliwa (rachunki lub paragony ze stacji benzynowej) oraz pozostałe dowody zakupu polska firma powinna przechowywać w swojej wewnętrznej dokumentacji i NIE przesyłać ich do Urzędu Skarbowego w Graz. Zbilansowane wpływy polskiej firmy i wszystkie poniesione wydatki na terytorium Austrii mogą dać taki wynik, że firma albo dopłaci należną fiskusowi kwotę, albo też otrzyma zwrot z US w Graz z tytułu np. rocznego rozliczenia podatkowego.Cała procedura rejestracyjna dla polskiej firmy, jako podatnika podatku od towarów i usług w 
Urzędzie Skarbowym w Graz, jest dokładnie opisana na stronie internetowej austriackiego Federalnego Ministerstwa Finansów www.bmf.gv.at następnie
STEUERN
Fachinformationen
Umsatzsteuer (kliknąć)
Ausländische Unternehmer (kliknąć)
Veranlagungsverfehren (kliknąć)
Erteilung einer Steuernummer und Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer)

Polska firma, zarejestrowana na terenie Polski, mająca siedzibę na terenie Polski, posiadająca polski unijny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), który jest poprzedzony symbolem PL, wypełnia następujące austriackie formularze:
Verf 19 Fragebogen für das Veranlagungsverfahren (w załączniku);
Verf 26 Unterschriftsprobenblatt (w załączniku);
U 15 Antrag auf Vergabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (w załączniku);
U 70 Nachweis über die Erfassung als Unternehmerin/Unternehmer (w załączniku). 
Uwaga!
Formularz ten po wypełnieniu przez polską firmę MUSI być potwierdzony w polskim
Urzędzie Skarbowym, gdzie firma ta rozlicza swoje należności podatkowe.
Wszystkie wypełnione wyżej formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą (najlepiej poleconą za potwierdzeniem zwrotnym) na adres Urzędu Skarbowego w Graz.  

Finanzamt Graz-Stadt
Referat für ausländische Unternehmer
Conrad von Hötzendorf-Strasse 14-18

A-8018 GRAZ
Tel.: (0043) 316 881 538 563 lub (0043) 316 881 538 537 lub (0043) 316 881 538 471
Fax.: (0043) 316 81 04 08
Fax.: 0043 (0) 1 514 33 59 38 0421 31
Fax.: 0043 (0) 1 514 33 59 38 0422 32
E-Mail:
Post.FA68-BV11@bmf.gv.at
Post.FA68-BV12@bmf.gv.at
Konto bankowe Urzędu Skarbowego w Graz
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT70 6000 0000 0553 4681
BLZ: 60000
Konto Nr.: 5534.681 (Österreichische Postsparkasse) 

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie znajdują się na stronie:
www.bmf.gv.at
STEUERN
Fachinformation
Umsatzsteuer (kliknąć)
Ausländische Unternehmer (kliknąć)
Kontakt zum Finanzamt Graz-Stadt
Erteilung einer Steuernummer

Po upływie ok. 1 miesiąca US w Graz przesyła potwierdzenie nadania numeru identyfikacjipodatkowej.  Polska firma w trakcie wykonywania przewozów przez terytorium Austrii jest zobowiązana do stałego posiadania potwierdzenia lub kopii potwierdzenia zarejestrowania tego podatnika 
jako austriackiego podatnika VAT czynnego. Osoba prowadząca polski autobus (taksówkę) jest zobowiązana do okazania wspomnianego  
potwierdzenia zarejestrowania austriackim organom kontroli (policji, celnikom). W przypadku gdy jedna firma transportowa podnajmuje do realizacji świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego drugą firmę jako podwykonawcę (Subunternehmer) wówczas usługa transportowa pierwszej i drugiej firmy jest traktowana łącznie i jest przypisywana podwykonawcy w miejscu, gdzie ten podwykonawca ją świadczy tj. na terytorium Austrii.
Polska firma świadcząca usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na regularnym lub okazjonalnym przewozie osób ma obowiązek podania do US w Graz danych kontaktowych swojego własnego przedstawiciela na terytorium Austrii - jeżeli go posiada.
Polska firma jest zobowiązana do okresowego przesyłania do US w Graz wypełnionego formularza U 30 załączonego poniżej (Umsatzsteuervoranmeldung), który jest rodzajem miesięcznej, kwartalnej lub rocznej (firma sama decyduje) deklaracji z wyszczególnieniem
wszystkich poniesionych wydatków i zawartych w nich kwotach podatku VAT za np. zakupione paliwo lub poniesione opłaty drogowe. W formularzu U 30 MUSI być podany obowiązkowo nadany wcześniej austriacki NIP. Roczne rozliczenie austriackiego podatku VAT następuje w oparciu o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Skarbowym w Graz rocznej deklaracji podatkowej na formularzu U 1 
Umsatzsteuererklärung für 2010 przesyłanej do Graz do końca maja następnego roku.
Formularz U 1 znajduje się w załączniku.
Polska firma musi pamiętać o podawaniu w korespondencji z Urzędem Skarbowym w Graz własnego numeru konta bankowego. Chodzi tutaj o tzw. kod polskiego banku, gdzie firma ma swój rachunek prowadzony w EUR tj. BIC (Bank Identyfication Code) oraz IBAN
(International Bank Account Number). Rachunek bankowy polskiej firmy musi być poprzedzony symbolem PL

Opr.: Marek Kudła
WPHI Wiedeń
23.03.2011 r.